Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Selskabets navn er Værløse Varmeværk a.m.b.a.
1.2 Selskabets hjemsted er Værløse Kommune.
§ 2 Formål og forsyningsområde
2.1 Selskabets formål er at drive fjernvarmeforsyning i Værløse Kommune.
2.2 Selskabet kan forestå tekniske og/eller administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den gældende lovgivning og offentlige planlægning af varmeforsyning samt til såvel tekniske som økonomiske forhold
§ 3 Andelshavere og leveringsforhold
3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er

 1. Ejer af en selvstændig fast ejendom, herunder en bygning på lejet grund, jfr. dog pkt. 2.
 2. En ejerlejlighedsforening eller andelsboligforening o. lign., der som fællesfacilitet har tilslutning til selskabets ledningsnet med fælles hovedmåler tilhørende selskabet optages som forening. Sådanne ejerlejlighedsforeninger/andelsboligforeninger kan vælge, at hver ejerlejlighed/andelslejlighed får selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet, hvorefter det er den enkelte ejerlejligheds- eller andelslejlighedsejer, der optages som andelshaver, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt.
3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom/lejlighed efter Varmeværkets skøn kan forsynes med fjernvarme. Varmeværkets afgørelse kan påklages til kommunalbestyrelsen.Det er dog en betingelse for medlemskab, at den pågældende ejendom/lejlighed tilsluttes, og at ejeren pålægger den ejendom/lejlighed deklaration om pligt til fjernvarmeforsyning og betaler de gældende tilslutningsafgifter, samt at selskabets krav og bestemmelser for tilslutning og levering opfyldes.
3.3 Levering kan endvidere ske til forbrugere, som opfylder betingelsen for at være andelshavere, men som ikke er andelshavere.
3.4 Ved varmeaftagere forstås enhver, der forsynes med varme via en andelshaver. Dette kan fx. være et enkelt medlem af en andelsboligforening eller en ejerlejlighedsforening i en fjernvarmeforsynet ejendom, forpagtere etc.Til varmeaftagere kan der leveres i direkte kundeforhold, jfr. varmeforsyningslovens regler (jfr. varmeforsyningslovens § 20, stk. 6), hvor betingelserne herfor er opfyldt, eller hvor selskabet måtte træffe særlig aftale herom med varmeaftageren og den pågældende andelshaver.
3.5 Levering til ikke-andelshavere og i eventuelt direkte kundeforhold til i varmeaftagere sker på pris- og leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
3.6 Alle forbrugere (andelshavere, ikke-andelshavere og varmeaftagere) skal overholde selskabets vedtægter samt de vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabet udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.
3.7 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og/eller varmelevering.
3.8 Selskabets bestyrelse udarbejder nærmere bestemmelser om leveringsvilkår, tekniske bestemmelser herfor, fastsættelse af tilslutningsbidrag mv. Disse regler mv. anmeldes til Energitilsynet.Ved ændring af bestemmelserne orienteres andelshavere og andre forbrugere herom. Andelshavere og andre forbrugere har ret til efter anmodning at få udleveret de pågældende regler, dog at selskabet i stedet kan henvise til en foretaget offentliggørelse på selskabets hjemmeside
§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar
4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til varmeforsyningslovens regler og Energitilsynets retningslinier om tariffastsættelse.
§ 5 Deklarationer
5.1 En andelshaver er forpligtet til at lade tinglyse:

 • Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter
 • Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses som servitutstiftende på den tilsluttede ejendom med Varmeværket som påtaleberettiget.

§ 6 Udtrædelsesvilkår
6.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig
varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af
lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
6.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 1. Skyldige afgifter mv. i henhold til årsopgørelse.
 2. Eventuelt andre skyldige afgifter mv.
 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

De under c. og d. nævnte beløb opkræves ikke, hvis forsyningsforholdet overgår til en ny ejer mv., og der derfor ikke sker nogen afbrydelse eller fjernelse af ledningerne til den pågældende ejendom/lejlighed.

Hvis det ikke er muligt at udnytte den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere opkræves:

 1. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen – tidligere end 2- årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal) i regnskabsåret inden opsigelsen.
6.3 Tilslutningsværdien (det afgiftspligtige areal) opgøres i overensstemmelse med selskabets leveringsbestemmelser.
En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
6.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet ret til vederlagsfrit at lade ledningsnettet med eventuelle installationer blive liggende til brug for forsyning af andre forbrugere og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.De nærmere vilkår for ledningsnettets forbliven på ejendommen aftales nærmere med selskabet og retten tinglyses på ejendommen for selskabets regning.Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, har selskabet dog ikke en sådan ret, men kan træffe aftale med den udtrædende andelshaver herom. Opnås der ikke en sådan aftale, kan selskabet anmode kommunalbestyrelsen om at anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.
§ 7 Generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.
7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn med angivelse af dagsorden, samt ved skriftlig indkaldelse til andelshaverne. Denne indkaldelse skal udover dagsordnen oplyse hovedindholdet af de forslag, der ønskes behandlet, samt oplysning om at de fuldstændige forslag er fremlagt på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende gælder dette forslag, der behandles under dagsordenens punkt 3-6.
7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.
7.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme, når etagearealet er mindre end 1000 m2 . Andelshavere med mere end 1000 m2 etageareal er storforbrugere og har én stemme for hver påbegyndt 1000 m2 etageareal.For andelshavere, som er en udlejningsejendom, andelsboligforening, ejerlejlighedsforening eller et boligselskab udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret lejlighed, hvis selskabet senest 21 dage før generalforsamlingen har modtaget meddelelse herom og en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede lejligheder.Delegation af stemmeret fra andelshavere til varmeaftagerne er uafhængig af, om varmeaftagerne måtte have direkte kundeforhold til selskabet efter varmeforsyningsloven.Delegation af stemmeret er gældende, indtil den tilbagekaldes. Den har dog kun virkning for senere generalforsamlinger, såfremt selskabet efter anmodning modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede lejligheder med navnefortegnelse så betids, at der kan tages hensyn hertil i forbindelse med indkaldelse til denne generalforsamling.

Tilbagekaldelse har virkning for kommende generalforsamlinger – dog kun i det omfang, den er sket så betids, at bestyrelsen kan nå at tage hensyn hertil i forbindelse med indkaldelse til en forestående generalforsamling.

7.6 Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en anden stemmeberettiget, men ingen fremmødt kan afgive mere end 1 stemme i henhold til fuldmagt.
7.7 Det er en betingelse for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på ugedagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso. Hvor en varmeaftager har et direkte kundeforhold, er det afgørende for stemmeretten, om varmeaftageren er i en sådan restance. Hvor der ikke er et direkte kundeforhold, er der kun stemmeret for varmeaftagerne, hvis den andelshaver, gennem hvilken de får leveret varme, ikke er i en sådan restance.
7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere beregnet efter det stemmetal, der ville kunne afgives på denne generalforsamling, er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 heraf. Er mindre end halvdelen repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 ad de stemmer, der er repræsenteret, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages alene med 2/3 af de repræsenterede stemmer uden hensyn til disses antal.
7.10 Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
7.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, eller som er en nødvendig følge/præcisering af kommunesammenlægning, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
7.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15/12.
7.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
7.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 af andelshaverne opgjort efter stemmetal skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.
§ 8 Bestyrelsen
8.1 Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer. heraf vælges 3 medlemmer af og blandt storforbrugerne, heraf skal mindst 2 være tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere, medens 3 medlemmer vælges af de øvrige andelshavere blandt de øvrige forbrugere, heraf skal mindst 2 være andelshavere.
Kommunalbestyrelsen udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer af sin midte. I det omfang en storforbruger har delegeret stemmeretten til sine varmeaftagere, udøves stemmeretten ved valg af storforbrugernes bestyrelsesmedlemmer af disse varmeaftagere.
8.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
Hvert år afgår 3 medlemmer.
8.3 På hver generalforsamling vælges 1 suppleant for hver af de i pkt. 7.1 nævnte forbrugergrupper for 1 år ad gangen.Genvalg kan finde sted.Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den følgende generalforsamling.
8.4 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlspørgsmål om valgbarhed.
§ 9 Selskabets ledelse
9.1 Bestyrelsen har ledelsen af selskabet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsen beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
9.5 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
9.6 Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsen formand eller næstformand og endnu et bestyrelsesmedlem i forening. Til afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
9.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
9.8 Beslutning om optagelse af lån på over 5 mio. kr., væsentlige udvidelser af varmeværket og dets ledningsnet, samt afhændelse og erhvervelse af fast ejendom skal for at være gyldig være vedtaget på en generalforsamling.
§ 10 Regnskab og revision
10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/10 til 30/9. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
§ 11 Selskabets opløsning
11.1 Beslutningen om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.
11.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forstå opløsningen.
11.3 Eventuelt overskud fordeles af likvidatorerne på grundlag af gældende retsregler og fornuftigt skøn. Udlodning til andelshaverne kan dog ikke overstige indskudskapitalen med tillæg af normal forrentning, jfr. lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. § 3 stk. 1 nr. 4″.Eventuelle overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformålSåledes vedtaget på selskabets generalforsamling den 26. januar 2006 og 23. februar 2006.Godkendt af Værløse kommunalbestyrelse d. 2006.Anmeldt til Energitilsynet den 8.juni 2006